Säkerhet för konsumenten

Går det att utföra marknadsföring hur som helst? Svaret är nej. Här förklaras varför.

Marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen (2008:486) ska, enligt svenska regeringens hemsida reglera hur företag arbetar med marknadsföring och lagen ska fungera som en säkerhet för konsumenter. Lagen ska även säkra att näringslivet och konsumenternas intressen främjas. Framför allt ska lagen även se till att det inte sker någon tvivelaktig reklam och marknadsföring.

Marknadsföringslagen kom först i bruk år 2005 och lagen utformades efter ett EU-direktiv som handlar om att säkra konsumenter från så kallade otillbörliga affärsmetoder.

Om en näringsidkare inte följer lagen genom att bedriva tvivelaktig reklam kan de få ett förbud eller ett åläggande och även tvingas betala ett vite. I värsta fall kan fallet tas upp i domstol och då kan en marknadsstörningsavgift åläggas näringsidkaren i fråga.

Konsumentombudsmannen

Svenska konsumenter skyddas även genom Konsumentombudsmannen, som förkortas som KO. Det är ett ämbete som inrättades redan 1976. Målet är att Konsumentombudsmannen ska arbeta för att säkra konsumenternas intressen när det kommer till bland annat marknadsföring. Det handlar även om att minska felaktig prissättning, farliga varor och tvivelaktig marknadsföring. Konsumentombudsmannen tillhör Konsumentverket och ämbetet ska utöver det se till att marknadsföringslagen fungerar även för att bevaka avtalsvillkorslagen, produktsäkerhetslagen och distansavtalslagen.